Disciplens bekræftelser

Mange spørger, hvad man kan gøre for at være en bedre discipel af lyset og kærligheden. For at vise os vejen har J. J. skrevet disse bekræftelser, som vi enten kan bruge som sædtanker i en meditation eller som bekræftelser. De kan selvfølgelig også være fingerpeg for os i forhold til, hvilke kvaliteter vi kan arbejde på at udvikle.

Disciplens Bekræftelser

1.  Sandheden er den højeste religion.

2.  Jeg forsøger altid at sige den uforvrængede sandhed.

3.  Jeg bruger Loven om Overensstemmelser. Sandhed stemmer
overens med sandhed. Som forneden, så foroven med en lille drejning.

4.  Maksimal frihed er det samme som maksimalt lys og kærlighed
og kraft til alle.

5.  Alle mennesker kommer fra den samme Kilde, deler samme
sjælsessens og har fælles skæbne, der går ud på at omfavne
hinanden med kærlighed. Jeg sender kærlighed til alle, som
er villige til at modtage.

6.  Jeg er ikke alene. Jeg er for evigt forbundet med min Kilde og
med alt liv og søger bevidst at genoprette disse forbindelser.

7.   Sand autoritet kommer fra den indre Guds stemme, ikke fra
nogen udefra som påstår at repræsentere denne stemme.

8.  Jeg er et Væsen, som Bliver, og jeg er ansvarlig for min egen
skæbne.

9.  Lige tiltrækker lige. Jeg forsøger at samles med lysene og at kaste
lys på dem, som er i mørket.

10.  Jeg tilbyder goodwill og venskab til alle mine brødre og søstre
over hele jorden.

11.   Jeg forstår, at de frø, som jeg sår i dag, skal høstes i morgen.
Derfor sår og nærer jeg gode frø.

12.  Jeg forsøger at hjælpe alle mine brødre og søstre til at komme
hurtigere hjem til vores Kilde.

Affirmations of the Disciple

1.      Truth is the highest religion.

2.      I seek to speak the undistorted truth at all times.

3.     I use the Law of Correspondences. Truth corresponds with
truth. As below, so above with a twist.

4.     Maximum freedom equals maximum light and love and power for all.

5.     All humans are from the same Source, share the same soul
essence with a destiny to embrace each other with love. I send love to all
who are willing to receive.

6.     I am not alone. I am eternally connected with my Source and all
life and seek to consciously re-establish those connections.

7.     True authority comes from the voice of God within, not someone
without who claims to represent that voice.

8.     I am a Being who is Becoming and am responsible for my destiny.

9.     Like attracts like. I seek to gather with the lights and throw light
upon those who dwell in darkness.

10.  I extend goodwill and friendship to all my brothers and sisters
throughout the world.

11.   I understand that the seeds I sow today shall be reaped tomorrow.
I therefore sow and nourish good seeds.

12.  I seek to assist all my brothers and sisters to speed their journey
home to our Source.

Copyright 2015 by J J Dewey