Syntesens Avatar

Invokation “Syntesens Avatar”

Fra centret hvor Guds Vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers små viljer.

Lad Det Ene Store Liv manifestere sin Hensigt
og sende sin Avatar.

Lad denne Hensigtens Mester træde frem og styrke vore viljer,
så de bliver ét med hans
og giver os kraften til at tjene.

Lad Syntesens Avatar manifestere sig
i den gruppe, som jeg er en del af.

Så vi kan forberede jorden
for Lysets og Kærlighedens Mestre.

Må Vilje, Kraft og Hensigt manifestere Kristus på jorden.

Avatar of Synthesis Invocation

From the center where the Will of God is known
let Purpose guide the little wills of men.

Let the One Great Life manifest Its Purpose
and send forth his Avatar.

Let this Master of Purpose come forth and amplify our wills
to synthesize them with his own
giving us power to serve.

Let the Avatar of Synthesis manifest
to the group of which I am a part.

That we may prepare the earth
for the Lords of Light and Love.

Let Will and Power and Purpose manifest the Christ on earth.